Nyctalus

SOS linka

Monitoring netopýrů v Praze a okolí

Výskyt netopýrů na území Prahy byl od začátků naší chiropterologie (vědy zabývající se netopýry) na PřF UK zaznamenáván různými autory. Teprve až v roce 2009 byla dokončena publikace kolektivu autorů, na níž mají podíl i členové ZO ČSOP Nyctalus. Řada údajů ze starších dob byla získána aktivním průzkumem netopýřích lokalit, zatímco novější data jsou často získávána i díky Vám, spoluobčanům, kteří nejsou lhostejní k netopýrům. Ať je Váš přístup jakýkoli (záchrana netopýrů nebo naopak touha zbavit se netopýrů v domě, ale aniž by se jim vážně ublížilo), vždy oceníme Vaši snahu zvednout telefon a zavolat ať už na naši organizaci nebo na ČESON (www.ceson.org).

Zde v krátkém přehledu shrneme údaje z publikace v Natura Pragensis 19 (Hanák a kol.: Fauna netopýrů Prahy: Přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů). Publikaci lze získat na adrese redakce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha, U Šalamounky 41, 158 00 Praha 5.

Z Prahy je nyní doloženo s jistotou celkem 17 druhů netopýrů. Mezi nejčastěji zaznamenané patří netopýr rezavý ze 190 lokalit, n. večerní z 88 lokalit, n. vodní z 72 lokalit, n. pestrý z 71 lokalit a n.parkový z 53 lokalit. Praha je biotopově rozmanitá a nemá tak velkoměstský charakter, jako řada jiných evropských metropolí, proto je netopýří fauna poměrně bohatá (v celé ČR je 26 druhů netopýrů). Velký význam má také Vltava, a to zejména pro dálkové migranty, jako je n.rezavý, n.pestrý a n.parkový. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou přilehlá zimoviště v Českém krasu, která využívá řada druhů.

praha

 

Zde si dovolíme překopírovat z publikace poslední odstavec zohledňujícím ochranu netopýrů:

„Závěry našeho výzkumu prokázaly, že region města Prahy hostí druhově velmi rozmanitou a početně velmi bohatou faunu netopýrů, což jen doplňuje známý obraz Prahy jako lokality s neobvykle bohatou, rozmanitou a dosud dobře zachovanou biotickou složkou, která si zasluhuje velmi přísné ochrany. Netopýři patří mezi málo nápadná zvířata, která využívají různé typy úkrytů v blízkosti lidí, aniž většinou dochází k závažnějším střetům s obyvateli. Nicméně výskyt některých druhů přímo v lidských stavbách není z různých důvodů vždy vítaný, a tak je třeba uvažovat i o výchově lidí k ochraně těchto zajímavých a užitečných zvířat. Jak jsme už výše konstatovali, stala se Praha zejména v posledních letech migračním a zejména hibernačním centrem několika tažných druhů netopýrů, kteří přezimují někdy i ve značných počtech především ve škvírách a dalších nikách stěn panelové výstavby pražských sídlišť a výškových budov v centru města. V takových místech může pak docházet k likvidaci celých skupin netopýrů, zejména při zateplovacích akcích panelové výstavby. Je tedy třeba šířit mezi obyvateli vědomost o zvláštním životě a úkrytech netopýrů i o tom, že všichni zástupci jsou přísně chránění zákonem a jakékoliv zásahy do jejich života jsou nežádoucí. Netopýři jsou také potenciálně ohrožováni zejména v období jejich zimního letargického spánku, nejčastěji v podzemních úkrytech, v jeskyních, sklepích a štolách. Každé vyrušování v takových úkrytech může vést i k jejich úhynu. Praha bohužel už v současnosti nemá vhodné podzemní úkryty, kde by netopýři zimovali ve větších skupinách. Nicméně i ochrana jednotlivců ve sklepích domů je potřebná. Hlavní ochranářský zájem v Praze však musí být věnován nadzemním masovým zimovištím ve stěnách panelových domů, kde často hibernují stovky i tisíce jedinců, kteří přilétají ze svých severně či severovýchodně položených oblastí rozmnožování v Německu, Polsku, Pobaltí a Rusku. Jejich ochrana na zimovištích má tedy i celoevropský význam.”